Тера Арс С грижа за Природата
Интернет страница: www.tars.bg

Чрез нашата компания се стараем да осигуряваме първокласно обслужване на всеки един етап, от проектиране до практическо изпълнение в областта на природния инженеринг. Ние поддържаме портфолио от ранообразни инженерингови решения, основаващи се на научни знания и приложно ноу-хау.

Тера Арс съдейства с компетентни решения в областта на водоснабдяването от подземни води, възобновимите енергийни източници свързани с подземни води и използване на земна температура, инженерно-геоложки проучвания на инфраструктурни обекти, ОВОС-и на мини обекти, укрепване на свлачищни райони и други.

Бизнес поведението ни се основава на принципите: коректност към клиента, точност в изпълнението на възложените ни задачи и постигане на високо качество.

Направления:

Търсене, проучване, опазване, експлоатация и мониторинг на подземни води

 • Узаконяване на съществуващи водоизточници
 • Проектиране и изграждане на сондажни кладенци
 • Проекти за мониторинг
 • Изграждане на системи за мониторинг
 • Ресурсни оценки на минерални находища
 • Ресурсни оценки на подземни водни тела
 • Проекти за добив с обосновки на необх. количества
 • Хидрогеоложки експертизи
 • Инженерингови решения за водоснабдяване
 • Инженерингови решения за климатични системи
 • Хидрогеоложки моделни анализи
 • Прогнози за движение на замърсители
 • Предложения и въвеждане на бариерни технологии
 • Проекти за изграждане и експлоатация на СОЗ

Инженерно-геоложки проучвания, експертизи и становища на

 • Свлачищни терени
 • Зони засегнати от негативни физико-геоложки процеси
 • Язовири и хидротехнически съоръжения
 • Канали и корекции на реки
 • ВЕЦ и площадки за възобновими енергийни източници
 • Пътна инфраструктура – магистрали, пътища, мостове
 • Железопътна инфраструктура – релсови пътища, метрополитен
 • Специални съоръжения – лифтове, фуникуляри
 • Депа за ТБО и табани
 • Котловани на минни кариери
 • Жилищни и обществени гради
 • Комплекси от еднофамилни сгради
 • ВиК инфраструктура
 • Минни обекти
 • Зони с висок геотехногенен риск

Оценка на запасите, ресурсите и качествата на суровини и полезни изкопаеми

 • Кариери за добив на инертен материал
 • Находища на полезни изкопаеми

Хидроложки доклади и анализи за

 • Зауствания на отпадни води в повърхностни водни обекти
 • Хидроложки оценки за хидротехнически съоръжения

Ландшафтни архитектурни решения

 • Паркоустройство
 • Проекти за озеленяване на комплекси
 • Проекти за озеленяване на магистрали и пътища

Консултинг в областта на води, земни недра, почви и ландшафт

 • ОВОС-и
 • Екологични концесионни анализи
 • Екологични оценки на планове и програми
 • Оценки за съвместимост
 • Планове за управление на минни отпадъци

Creative Commons License
Материалите от Интериора НЕТ са лицензирани под Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Bulgaria License. Сайтът Интериора НЕТ е разработка от Tivokoste